O nama

Udruženje nastavnika nemačkog jezika Srbije je osnovano 1997. godine kao nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija. Sedište Udruženja je u to vreme bilo u Beogradu, a od 2003. je u Novom Sadu.

Zadaci i ciljevi

Na osnovu Statuta, ciljevi i zadaci Udruženja su:

 • stručno usavršavanje nastavnika nemačkog jezika,
 • učešće u organizaciji i sprovođenju nastave nemačkog jezika u okviru školskog sistema Republike Srbije.

Ove ciljeve i zadatke Udruženje ostvaruje kroz sledeće delatnosti:

 • organizaciju savetovanja za nastavnike nemačkog jezika,
 • organizaciju stručnih seminara za usavršavanje nastavnika nemačkog jezika,
 • pomoć kod organizovanja i sprovođenja takmičenja stranih jezika za osnovne i srednje škole od opštinskog do republičkog nivoa,
 • učešće u naučnim i stručnim skupovima iz oblasti stranih jezika u zemlji i inostranstvu,
 • izdavanje periodičnih publikacija.

Članovi Udruženja

Članovi mogu biti redovni i počasni. Član Udruženja se postaje pristupnicom i uplatom članarine za tekuću godinu. Počasne članove Udruženja bira Skupština na osnovu pismenog predloga najmanje dva redovna člana Udruženja.

Organi Udruženja

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.                              

 Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi članovi Udruženja. Ona zaseda po potrebi, ali najmanje jednom u dve godine. Skupštinu saziva predsednik, predsedava joj predsednik ili potpredsednik.

 

Predsednik Udruženja je ujedno i predsednik Upravnog odbora. Upravni odbor u svom sastavu ima 9 članova i njegov zadatak je da:

 • formira stručna i radna tela,
 • upravlja imovinom Udruženja,
 • priprema predloge akata Udruženja.

Članovi upravnog odbora su:

 • Ivana Veselinović, Valjevo
 • Lidija Nedić, Beograd
 • Liljana Filipović, Subotica
 • Dragana Pavlović, Beograd
 • Borislav Rakočević, Beograd
 • Aleksandra Begović, Beograd
 • Ivana Vitorović, Valjevo
 • Dragica Pejčić, Beograd
 • Sonja Stojanović, Beograd

 

Nadzorni odbor broji dva člana. On kontroliše finansijsko i drugo poslovanje Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora su:

 • Ana Cvetković, Niš
 • Marija Miletić, Kragujevac

Sredstva Udruženja

Udruženje stiče sredstva iz sledećih izvora:

 • članarine svojih članova,
 • donacija, poklona,
 • iz delatnosti navedenih u tački 1.

Udruženje kao i svako drugo pravno lice ima svoj žiro račun, pečat i statut.

Über uns

Der Serbische Deutschlehrerverband wurde 1997 als eine nichtstaatliche Organisation gegründet. Damals war der Sitz des Verbandes in Belgrad, seit 2003 ist er in Novi Sad.

Aufgaben und Ziele des Verbandes

Aufgaben und Ziele (auf Grund der Satzung) des Verbandes sind:

 • Fortbildung von DeutschlehrerInnen,
 • Teilnahme an der Gestaltung und Durchführung des Deutschunterrichts im Rahmen des Schulsystems der Republik Serbien.

Diese Ziele und Aufgaben werden durch folgende Tätigkeiten realisiert:

 • Beratung der DeutschlehrerInnen,
 • Orgranisieren von Fortbildungsseminaren für DeutschlehrerInnen,
 • Hilfeleistung beim Organisieren und Durchführen von Fremdsprachenwettbewerben für Grund- und Mittelschulen in Serbien,
 • Teilnahme an Fremdsprachenkonferenzen und Tagungen im In- und Ausland,
 • Veröffentlichung von Periodika.

Verbandsmitglieder

Mitglieder des Verbandes können ordentlich und ehrenamtlich sein. Ein Mitglied des Verbandes wird man durch das Ausfüllen der Beitrittserklärung und die Bezahlung des Mitgliedsbeitrags für das laufende Jahr. Ehrenmitglieder des Verbandes werden von der Mitgliederversammlung auf Grund eines schriftlichen Antrags seitens mindestens zweier ordentlicher Verbandsmitglieder ernannt.

Organe des Verbandes

Die Organe des Verbandes sind Mitgliederversammlung, Vorstand und Aufsichtsrat.

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Verbandes. Alle Mitglieder bilden die Mitgliederversammlung. Sie findet jedes zweite Jahr statt, oder nach Bedarf. Die Mitgliederversammlung wird vom Verbandsvorsitzenden einberufen. Der Mitgliederversammlung sitzt der/die Vorsitzende oder der/die stellvertrende Vorsitzende vor.

Der/die Verbandsvorsitzende ist zugleich der/die Vorstandsvorsitzende. Der Vorstand besteht aus neun Mitgliedern. Die Aufgabe des Vorstandes ist:

 • Arbeitsgruppen und Fachgruppen zu gründen,
 • das Eigentum des Verbandes zu verwalten und
 • Entwürfe von Urkunden des Verbandes vorzubereiten.

Vorstandsmitglieder sind:

 • Ivana Veselinović, Valjevo
 • Lidija Nedić, Beograd
 • Liljana Filipović, Subotica
 • Dragana Pavlović, Beograd
 • Borislav Rakočević, Beograd
 • Aleksandra Begović, Beograd
 • Ivana Vitorović, Valjevo
 • Dragica Pejčić, Beograd
 • Sonja Stojanović, Beograd

Nadzorni odbor broji dva člana. On kontroliše finansijsko i drugo poslovanje Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora su:

 • Ana Cvetković, Niš
 • Marija Miletić, Kragujevac

 

Mittel des Verbandes

Der Verband erwirbt die benötigten Mittel durch:

 • Mitgliedsbeiträge,
 • Spenden, Geschenke,
 • Tätigkeiten angeführt im Punkt 1.

Der Verband hat, wie jede andere juristische Person seine Bankverbinung, Stempel und Satzung.

Scroll to Top